Website disclaimer

Website disclaimer

  1. Inleiding

1.1    Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door onze website te gebruiken, aanvaardt u deze disclaimer volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze disclaimer of een deel van deze disclaimer, mag u onze website niet gebruiken.

1.3 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze disclaimer, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons [privacy- en cookiebeleid].

  1. Copyright melding

2.1 Copyright (c) 2018 – CGH Belgium NV

2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze disclaimer:

(a) wij, samen met onze licentiegevers, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website bezitten en controleren; en

(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

  1. Licentie om website te gebruiken

3.1 U kunt:

(a) bekijk pagina’s van onze website in een webbrowser;

(b) download pagina’s van onze website voor caching in een webbrowser; en

(c) pagina’s van onze website afdrukken, onderworpen aan de overige bepalingen van deze disclaimer.

3.2 Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​krachtens sectie 4.1 of de andere bepalingen van deze disclaimer, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor [uw persoonlijke en zakelijke doeleinden], en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.4 Tenzij u de relevante rechten in het materiaal bezit of controleert, mag u niet:

(a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of sublicentiëren;

(c) openbaar materiaal van onze website te tonen;

(d) materiaal van onze website exploiteren voor een commercieel doel; of

(e) materiaal van onze website herdistribueren.

3.5 We behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken; u mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of omzeilen of proberen te omzeilen of omzeilen.

  1. Acceptabel gebruik

4.1 Je moet niet:

(a) onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of een aantasting van de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website;

(b) onze website te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten;

(c) onze website te gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadwillende computersoftware;

(d) [uitvoeren van alle systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (inclusief zonder beperking schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming];

(e) [toegang tot of anderszins communiceren met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen [, behalve voor het doel van [zoekmachine-indexering]]];

(f) [overtreden de richtlijnen uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website]; of

(g) [gebruik de op onze website verzamelde gegevens voor directe marketingactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing)].

[aanvullende lijstitems]

4.2 U mag de op onze website verzamelde gegevens niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.

4.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt via onze website of met betrekking tot onze website, [juist, nauwkeurig, actueel, volledig en niet misleidend] is.

  1. Beperkte garanties

5.1 We kunnen niet garanderen of vertegenwoordigen:

(a) de volledigheid of juistheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd;

(b) dat het materiaal op de website actueel is; of

(c) dat de website of enige dienst op de website beschikbaar zal blijven.

5.2 Wij behouden ons het recht voor om een ​​of alle van onze internetservices stop te zetten of te wijzigen en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en opslaan voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze disclaimer, hebt u geen recht op enige compensatie of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van websitediensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

5.3 Voor zover maximaal toegestaan ​​door toepasselijk recht en onderworpen aan paragraaf 7.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, onze website en het gebruik van onze website.

  1. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

6.1 Niets in deze disclaimer zal:

(a) aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

(b) het beperken of uitsluiten van enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

(c) aansprakelijkheid te beperken op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan; of

(d) sluit alle aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

6.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie 7 en elders in deze disclaimer:

(a) zijn onderworpen aan paragraaf 7.1; en

(b) beheersen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze disclaimer of die betrekking hebben op het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden voortvloeiend uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze disclaimer.

6.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website kosteloos worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

6.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

6.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zakelijke contracten, commerciële kansen of goodwill.

6.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens, databases of software.

6.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade of schade.

6.8 U accepteert dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gezien dit belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u gaat ermee akkoord dat u geen enkele claim persoonlijk zult indienen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot enige verliezen die u lijdt in verband met de website of deze disclaimer (dit zal natuurlijk de aansprakelijkheid van de beperkte aansprakelijkheidsinstelling zelf niet beperken of uitsluiten voor de handelingen en nalatigheden van onze functionarissen en werknemers).

  1. Variatie

7.1 We kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd herzien.

7.2 De herziene disclaimer is van toepassing op het gebruik van onze website vanaf het moment van publicatie van de herziene disclaimer op de website.

  1. Scheibaarheid

8.1 Indien een bepaling van deze disclaimer door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit wordt bepaald als onwettig en / of niet-afdwingbaar, blijven de andere bepalingen van kracht.

8.2 Indien enige onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling van deze disclaimer wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

  1. Recht en jurisdictie

9.1 Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

9.2 Eventuele geschillen met betrekking tot deze disclaimer zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen.

Partners & sterke merken